Штампати
Путни правци у РС
Датум: 02.10.2019

На основу члана 10. став 3. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13), Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање јавних путева, изузев локалних путева и улица у насељу (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 187. сједници, одржаној 26.7.2018. године, доноси

ОДЛУКУ О РАЗВРСТАВАЊУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

 
   Разврставање јавних путева у категорије
   Разврставање јавних путева у категорије