Штампати
Кадрови
Датум: 01.07.2014

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ РС", на дан 01.07.2014. године, запошљава укупно 66 радника.

Од укупног броја запослених 22 запослено је у Сектору за правне послове, 9 је запослених у Сектору за финансијско-рачуноводствене послове, а 32 у Сектору за техничке послове, док 3 запослена представљају: директор Јавног предузећа, интерни ревизор и технички секретар.

У сједишту Јавног предузећа у Бањалуци ради 52 радника, док ван сједишта предузећа ради 12 радника.

У квалификационој структури Јавног предузећа 41 запослени је са високом стручном спремом ( ВСС), 11 са вишом стручном спремом (ВС), 8 запослених са средњом стручном спремом (ССС) и 1 ВКВ и 5 КВ запослених. "Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу 'Путеви Републике Српске' " предвиђа 79 запослених радника.