Штампати
Организација
Датум: 28.02.2020
Управа ЈП "Путеви РС"
 
в.д. директор: Давор Кострешевић, дипл. инж. грађ.
в.д. извршни директор за правне послове: Милан Пупaвац, дипл. правник
в.д. извршни директор за економско фин. послове: Срђан Мијатовић, дипл. економиста
в.д. извршни директор за техничке послове: Слободан Шиљеговић, дипл. инж. грађ.
 
 
Шематски приказ организационе структуре ЈП "Путеви РС" приказан је на слици доле: