Штампати
Почетaк зимског одржавања магистралне и регионалне путне мреже РС
Датум: 14.11.2012

Према Правилнику о одржавању јавних путева и објеката (''Службени гласник РС'', бр.23/05), зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, с тим да зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза тај период зимског одржавања може почети прије, односно, завршити касније. 

Путну мрежу магистралних и регионалних путева Републике Српске чини 1.767,878 km магистралних и 2.104,826 km регионалних путева  којим на основу Закона о јавним путевима управља Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске''. Ову основну путну мрежу увећава и 227,54 km осталих путева који су посебним одлукама Владе РС проглашени битним за функционисање укупног саобраћаја на територији Републике Српске и предати Јавном предузећу на управљање. 
 
Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’ спремно дочекује наредни зимски период. У циљу што ефикаснијег дјеловања зимске службе и стварања што повољнијих услова за одвијање саобраћаја у зимском периоду, путна мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској подијељена је на 12 области, које према уговорима одржава 10 специјализованих предузећа за одржавање путева. На цијелокупној мрежи магистралних и регионалних путева у зимској сезони 2012/2013 биће распоређено  укупно 51 пункт зимске службе. Дужност предузећа за одржавање путева је да на пунктовима зимске службе успоставе оптималну организацију (материјали, механизација и транспортна средства, машинисти, возачи, радници и др.) да би у сваком моменту у току 24 часа могли оперативно да приступе извршењу послова зимске службе.
 
Дужност предузећа за одржавање је да у току зимске службе организују рад и дежурство механизације и радника у току сва 24 часа. 
 
Према Плану зимске службе, за проходност путне мреже магистралних и регионалних путева Републике Српске биће  ангажовано 148 камиона са плуговима , утоиварним и вучним посипачима. Затим, 15 вишенамјенских возила ''Унимог'' са плуговима, посипача  и фрезача и 80 мишана (грејдер, улт, булдозер).  
 
За ову зимску сезону планирано је укупно 25000 тона соли и 60000 метара кубних абразивног материјала. 
 
Путеви су за зимско одржавање подијељени по приоритетима, који се одређују према слиједећим критеријумима: 
 • просјечан годишњи дневни саобраћај; 
 • ранг пута према постојећој класификацији; 
 • посебан значај пута у региону; 
 • захтјевани ниво стандарда зимског одржавања. 
Правилник о одржавању јавних путева и објеката предвидио је да се на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу  обезбјеђују приоритети за обезбјеђење проходности путева, и то:
 • на путевима првог приоритета не смије бити прекида саобраћаја;
 • на путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме уклањања сметњи, али не дуже од шест часова у току 24 часа; 
 • на путевима трећег приоритета , проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у року од 72 сата;
 • на осталим путевима проходност саобраћаја се обезбјеђује зависно од потреба и расположивих капацитета.
У вријеме зимског одржавања путне мреже организована су дежурства екипа за одржавање путева, а приправност је подијељена на три степена и зависи од најављених временских прилика. Први степен приправности траје од 15.11. до 15.12. и подразумјева попуњеност пунктова зимске службе од око 50% потребном механизацијом и радном снагом. Други степен приправности траје од 15.12. до 15.02. када се очекују и највеће падавине. Овај степен приправности подразумјева 100% попуњеност пунктова зимске службе са потребном механизацијом и радном снагом. Трећи степен приправности зимске службе подразумјева попуњеност од 50%  са потребном механизацијом и радном снагом. 
 
Пред почетак зимске сезоне усваја се ''План зимске службе'' којим је обухваћено слиједеће: 
 • путна мрежа сваке области подјељена је према приоритетима одржавања;
 • територијалну организацију пунктова зимске службе и начин комуникације са осталим учесницима у зимском одржавању путева;
 • предвиђа потребан број механизације, радне снаге, соли и абразивног материјала.
С циљем што квалитетније сарадње у наредној зимској сезони 2012/2013 одржан је састанак преставника ЈП ''Путеви РС'' са представницима свих предузећа за одржавање, надзорним инжењерима, АМСРС, Министарство саобраћаја и веза, МУП РС, Хидрометеоролошки завод, Цивилна заштита, Републичка инспекција. На састанку је потврђен план  и начин активности у току предстојећег зимског одржавања, међусобна координација и размјена информација ових институција на што квалитетнијем одржавању путне мреже у зимским условима како би се обезбједила адекватна проходност  путева  у зимској 2012/2013 и услови за безбједно одвијање саобраћаја за све учеснике.
 
Са почетком зимске сезоне, од 15. новембра, за све учеснике у саобраћају обавезна је употреба зимске опреме и ланаца на моторним возилима. Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' упозорава возаче да вожњу прилагоде условима на путевима и да обавезно обезбједе и користе зимску опрему на својим моторним возилима.